امكانات بخش كودكان كه در اختيار مركز مي‌باشد شامل:

1- واحد اسپيرومتري كودكان (2 تا 6 سال) و بالاتر

2- واحد برونكوسكوپي شير خواران و كودكان

3- امكان NIMV: Non Invasive Mechanical ventilator در كودكان مبتلا به بيماري‌هاي مزمن تنفسي

4- Nebuliser Therapyدركودكان مبتلا به بيماري‌هاي تنفسي

5- راه‌اندازي انجمن‌ حمايت از بيماران مبتلا به CF

6- كلينيك‌هاي فوق تخصصي ريوي شامل:  كلنيك CF - كيلنيك آلرژي - كلنيك فوق تخصصي ريه كودكان

7- انجام تست جلدي آلرژي در كودكان

8- انجام تست خواب جهت كودكان